Dowody ubezpieczenia

UBEZPIECZONY:

W przypadku pracowników: Aktualny druk RMUA lub zaświaczenie wydane przez pracodawcę zawierajace dane umożliwiające identyfikację płatnika, ubezpieczonego, informację o opłaconej składce na ubezpieczenie zdrowotne, okres  za jaki składka została opłacona, kod oddziału NFZ oraz pieczęć i czytelny podpis osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia bądź, gdy nie ma możliwości jego uzyskania, aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa (ważna 30 dni).
W przypadku osób prowadzących działalnosć gospodarczą: Aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS: Aktualne zaświadczenie z KRUS o odprowadzanych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku emerytów: Legitymacja emeryta.
W przypadku rencistów: Legitymacja rencisty.
W przypadku bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy: Zaświadczenie z Urzędu Pracy o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne (ważne 30 dni).
W przypadku osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej: Zaświaczenie z MOPS-u oraz potwierdzenie ostatniej wypłaty zasiłku.
W przypadku osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przdemerytalne: Decyzja lub zaświadczenie z ZUS-u potwierdzające zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzenie wypłaty ostatniego świadczenia.
W przypadku osób objętych dobrowolnym ubezpieczeniem: Aktualny dowód wpłaty składki zdrowotnej.

CZŁONEK RODZINY (np. uczeń, student, niepracujacy małżonek): Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne osoby, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (patrz wyżej) oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA, ZUS ZCZA) lub zaświadczenie od płatnika o zgłoszeniu członka rodziny (musi zawierać datę zgłoszenia).
W przypadku osób, które:

Ukończyły 18 rok życia: Dokument potwierdzający kontynuację nauki (np. legitymacja szkolna, studencka) lub niepełnosprawność w stopniu znacznym.
Ukończyły szkołę średnią: Świadectwo ukończenia szkoły średniej.

Ukończyły szkołę średnią i przystąpiły do egzaminu maturalnego: Świadectwo maturalne.

Dokumenty (oryginały) powinny być opieczętowane i podpisane, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem