Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, ponieważ zaliczane są do kategorii danych osobowych wrażliwych. Ustawodawca zapewnia szczególną ochronę tego rodzaju danych.

Lekarz, pielęgniarka lub położna mają obowiązek zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, a uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu. W ten sposób dokumentacja medyczna podlega tajemnicy zawodowej, ponieważ zawiera tego rodzaju dane.

Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentów odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6.11.2008 o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 09.52.417).

Za dokumentację medyczną uważa się:

Kartotekę pacjenta z wpisami dokonanymi przez lekarzy udzielających świadczeń w SAN-MED.
Dokumenty wytworzone w innym zakładzie opieki zdrowotnej, ale włączone do kartoteki pacjenta przez lekarza SAN-MED.
Wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych włączonych do kartoteki.
Kopie wydanych zaświadczeń lub orzeczeń, jeśli zostaną włączone do dokumentacji przez lekarza.
Karty pacjenta i rodziny prowadzone przez pielęgniarkę lub położną środowiskowo – rodzinną.
Dokumentację zbiorczą (księgi ewidencyjne przyjęć, wykonanych zabiegów i badań daignostycznych) prowadzoną przez lekarza, pielęgniarkę i położną.

Dokumentację udostępnia się:

Do wglądu w siedzibie SAN-MED w warunkach zachowania poufności.
Poprzez sporządzenie z niej odpisów, wyciągów lub kopii.
Poprzez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru, na wniosek organów uprawnionych (sąd, prokurator, rzecznik odpowiedzialności zawodowej).

Dokumentacja medyczna jest także udostępniana innemu zakładowi opieki zdrowotnej lub podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy jest ona niezbędna dla zachowania ciągłości leczenia. W takim trybie udostępnia się karty szczepień, które na wniosek zakładu wysyła się w warunkach zapewniających poufność danych osobowych.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii SAN-MED pobiera opłatę zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w wysokości nie przekraczającej 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Aktualna stawka za udostępnienie 1 strony kopii: 0,60 zł (dopuszczalna wysokość: 0,69 zł, za stan na dzień 01.01.2011r.)

Osoby uuprawnione do odbioru dokumentacji medycznej:

  • pacjent,
  • jego przedstawiciel ustawowy (w przypadku dzieci jeden z rodziców, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych osoba wskazana przez sąd rodzinny),
  • osoba wskazana przez pacjenta w razie śmierci, na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego za życia (w przypadku gdy za życia pacjent nie złożył takiego upoważnienia, dokumentacja medyczna nie może zostać udostępniona nikomu),
  • osoba upoważniona przez pacjenta jednorazowo lub do odwołania upoważnienia.

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej osobie nie będącej przedstawicielem ustawowym wymagane jest złożenie oświadczenia na druku dostępnym w Rejestracji Przychodni.

Złożone przez Państwa oświadczenia zostaną załączone do Państwa dokumentacji medycznej.

Oświadczenia o udostępnieniu dokumentacji w razie śmierci, złożone dotychczas w kartotekach pozostają w mocy o ile nie zostaną zmienione oświadczeniem późniejszym.